Zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce vašich osobních údajů

Organizace: FortArt, z.s.
Právní forma:
zapsaný spolek
IČ: 08881286
Sídlo: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
Číslo účtu: 2801780309/2010
Datová schránka: df7kakq
E-mail: info@recyupcy.cz
Telefon: 774 998 333

Zpracovávané osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků.

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou účastníci nebo zájemci o workshopy, kroužky, stáže, semináře a informace z oblasti cirkulární ekonomiky a jejich zákonní zástupci.

Kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví
 • Kontaktní údaje - telefonní číslo, emailová adresa
 • Další údaje - město, povolání, organizace, cookies
 • Obrazový a zvukový záznam (fotografie a video)
  Poskytovatel v rámci aktivit, které realizuje, pořizuje dokumentační fotografie, které účastníkům zpřístupňuje prostřednictvím webu a sociálních sítí. Fotografie vždy zpracovává anonymně. V případě využití fotografií pro další účely bude zpracování prováděno na základě souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je
 • Zasílání newsletterů Cirkulárního centra Jaroměř (obchodních sdělení spolku FortArt z.s.)
 • Zasílání obchodních sdělení s nabídkami programů kreativního učení pro školy a volnočasových aktivit pro děti a dospělé. Správce může zasílat i nabídku jiných subjektů spřízněných se Správcem.
 • Vedení školní matriky subjektů pořádajících volnočasové aktivity
 • Odeslání zájmu či přihlášky na volnočasovou aktivitu
 • Pořízení a zveřejnění fotografií z akcí pořádaných spolkem
 • Zpracování cookies pro marketingové účely
 • Procesy spojené s identifikací zákazníka
 • Komunikace se zákazníkem

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, zde však v minimálním rozsahu, které nemá pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem.
Práva spojená se zpracováním osobních údajů:
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracovávaných osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování

Účinnost

Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2023 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v naší dílně. Pokud dojde k potřebě aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.